Dalat Night Market

Dalat LogoA walking area at the night very close to Central Market.

Information
Vietnamese: Chợ Đêm Đà Lạt
Address: Nguyễn Thị Minh Khai, tp. Đà Lạt, Phường 1
Facebook: Travel in Dalat
Driving Directions (Road Map): Ho Chi Minh City (Saigon) to Dalat